Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie jest szkołą publiczną, nie obwodową i działa na podstawie:

 • Statutu Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie z dnia 1 września 2023 r.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 900). 
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 2230). 
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. 2023 r.  poz. 1762 z późn. zm.). 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. 
  w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2019 r. poz. 502 z późn. zm.). 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. 
  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 r. poz. 356 z późn. zm.). 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. 
  w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 2138). 
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. 
  w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 373 z późn. zm.). 
 • Akt założycielski- uchwała nr V/46/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17.02.2015 r. w sprawie wyłączenia Sportowej Szkoły Podstawowej przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie z Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 i ul. Rydla 49 w Szczecinie oraz utworzenia Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, w skład którego wchodzą Sportowa Szkoła Podstawowa przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie.

 

metryka

Wytworzył Data utworzenia Data ostatniej zmiany Liczba odsłon
slewandowski 08/09/2020 - 09:50 13/09/2023 - 09:56 178

Rejestr Zmian

Zmiana Autor Status
13/09/2023 - 09:56 slewandowski Opublikowany
22/03/2022 - 09:22 slewandowski Opublikowany
08/09/2020 - 09:50 slewandowski Opublikowany